0912.888.729

Tải phần mềm LOGO Soft Comfort V8.3 Full Version

I – Giới Thiệu Phần Mềm

Logo! Công nghệ phần mềm Soft Comfort V8.3 không chỉ cung cấp khả năng vận hành quen thuộc ở chế độ đơn mà còn vận hành dễ dàng
chế độ mạng.
Tích hợp máy chủ web trong tất cả các đơn vị cơ bản để theo dõi và kiểm soát bằng LOGO! thông qua mạng WLAN và Internet; được bảo vệ bằng mật khẩu và phù hợp với mọi trình duyệt phổ biến. Máy chủ web dễ dàng cấu hình thông qua cú click chuột của phần mềm – hoàn toàn không cần kiến thức về mã hóa. Chọn giao diện giống LOGO! hoặc màn hình TDE.

II – Link Tải Phần Mềm

LOGO! Soft Comfort V8.3 SP1 [giahungtech.vn]LOGOSoftComfortV8.3 SP1.zip
LOGO! Soft Comfort V8.3 for Windows 64bit [giahungtech.vn]LOGOSoftComfortV8.3_64bit.rar
LOGO! Soft Comfort V8.3 for Windows 32bit [giahungtech.vn]LOGOSoftComfortV8.3_32bit.rar
USB_Driver_V8 for LOGO! [giahungtech.vn]LOGO_USB_Driver_Win_Linux_Siemens.rar
Pass giải nén giahungtech.vn