Nơi chia sẻ các tài liệu, Tip sử dụng thiết bị chuyên môn điện công nghiệp và tự động hóa