0912.888.729

SamSoarII – Phần mềm lập trình PLC Samkoon

Phần mềm SamSoarII là phần mềm sử dụng lập trình cho PLC của hãng Samkoon – Trung quốc

I – Giới thiệu phần mềm

  • Phiên bản: V2.3.29-245 Update  2024.4.17
  • Nhà phát triển: Samkoon – China

II – Yêu cầu hệ thống

  • Microsoft Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10. Windows 11

III – Các phiên bản PLC sử dụng phần mềm

MINI PLC:

FGRB-C8X8T-2/2(Main Module)
FGRS-C8X8T-4/4(Main Module)
FGRB-C8X6R(Main Module)
FSE-C8X8T-2/2(Main Module)
FGR-E8X8R/A-E8X8R(Digital Module)
FGR-E8X8T/A-E8X8T(Digital Module)
FGR-E16T/A–E16T(Digital Module)
FGR-E16X/A–E16X(Digital Module)
FGR-E12R/A–E12R(Digital Module)
FGR-E4AI2AO(Analog Mudule)
FGR-E8AI(Analog Mudule)
FGR-E4AI(Analog Mudule)
FGR-E2AO(Analog Mudule)

FGs Series PLC: 

FGs-16MT-AC(Main Module)
FGs-16MR-AC(Main Module)
FGs-32MT-AC(Main Module)
FGs-32MR-AC(Main Module)
FGs-48MT-AC(Main Module)
FGs-48MR-AC(Main Module)
FGs-64MT-AC(Main Module)
FGs-64MR-AC(Main Module)
FGs-E8X8R-C(Digital Module)
FGs-E8X8T-C(Digital Module)
FGs-E16X-C(Digital Module)
FGs-E16T-C(Digital Module)
FGs-E16R-C(Digital Module)
FGs-E4TC-C(Analog Module)
FGs-E8AI-C(Analog Module)
FGs-E4AI2AO-C(Analog Module)

Multi-pulse PLC:

FGm-64MT-AC(main module)
FAs Series PLC
FAs-40HT-AC
FAs-22HT-AC
FAs-16MT-AC
FAs-20MR-AC
FAs-20MT-AC
FAs-40MR-AC
FAs-40MT-AC

Description

Applicable to Compiled PLC

IV – Tải phần mềm

SamSoarII Link Google drive
SamSoarII V2.3.29-245 Update  2024.4.17  (Link Google drive) [giahungtech.vn]SamSoarII_v2.3.29-245(2024.4.17).rar
Pass giải nén giahungtech.vn