0912.888.729

SamSoar2022 – Phần mềm lập trình PLC Samkoon

Phần mềm SamSoar2022 là phần mềm sử dụng lập trình cho PLC của hãng Samkoon – Trung quốc

I – Giới thiệu phần mềm

  • Phiên bản: V3.7.1  Update 2024.3.26
  • Nhà phát triển: Samkoon – China

II – Yêu cầu hệ thống

  • Microsoft Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10. Windows 11

III – Các phiên bản PLC sử dụng phần mềm

FAT series PLC:

FAT-16MT-DC-N
FAT-16MT-DC-E
FAT-32MT-DC
FAs Series PLC
FAs-40HT-AC
FAs-32MT-AC-E
FAs-50MT-AC-E
FAs-66MT-AC-E
FAs-22HT-AC
FAs-16MT-AC
FAs-20MR-AC
FAs-20MT-AC
FAs-40MR-AC
FAs-40MT-AC
FAs-16HT-AC
FAs-32MT-AC-N
FAs-32MR-AC-E
FAs-32MR-AC-N
FAs-50MT-AC-N
FAs-50MR-AC-E
FAs-50MR-AC-N
FAs-66MT-AC-N
FAs-66MR-AC-E
FAs-66MR-AC-N

S Series Extension Module:

S-E4PT4T
S-E4AI2AO
S-E4AI4T
S-E4TC4T
S-8X8T-M
S-8X8T
S-E8X8T-C
S-E8X8T
S-E12R
S-E8X8R
S-E16X-C
S-16T-M
S-16T
S-E16T-C
S-E16T

F Series Plugin Extension: 

F-2AI1AO
F-4PT
F-4AI
F-4TC
F-8T
F-8X
F-4X4T
F-4R
F-2AO

Description

Applicable to FAs series PLC and FAT series PLC.

 

IV – Tải phần mềm

SamSoar2022 Link Google drive
SamSoar2022(v3.7.1)(2024.3.26)  (Link Google drive)  [giahungtech.vn]SamSoar2022(v3.7.1)(2024.3.26).rar
Pass giải nén giahungtech.vn